Download algemene voorwaarden

Zelfsleutelen.com
Kvk nr: 30227933
Algemene voorwaarden Zelfsleutelen.com  

Artikel 1 - Toepasselijkheid voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Zelfsleutelen.com
1.2 Door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.
1.3 Afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
2.1. Zelfsleutelen.com platform:
De technische benaming voor de website van werkplaatsboek.com
2.2. De website:
Onder de website wordt verstaan alle domeinnamen gekoppeld aan het Zelfsleutelen.com platform alsmede alle websites van de handelaren welke gebruik maken van het Zelfsleutelen.com – werkplaatsboek.com    platform.
2.3. Handelaar:
de natuurlijke of rechtspersoon die gemachtigd is tot het plaatsen van onderdelen op de website.
2.4. Koper:
de natuurlijke of rechtspersoon die onderdelen koopt via de website.
2.5. Overeenkomst op afstand:
een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
2.6. Techniek voor communicatie op afstand:
middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
2.7. Bedenktijd:
de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
2.8. Herroepingsrecht:
de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
2.9. Dag: kalenderdag.
2.10. Duurzame gegevensdrager:
elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 3 - Aansprakelijkheid
3.1 Zelfsleutelen.com kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm van vervolgschade dan ook door het kopen van producten via de website.
3.2 Zelfsleutelen.com geeft geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot haar diensten. Daarom sluit Zelfsleutelen,com, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden uit. Zelfsleutelen.com is niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit gebruik van de website door koper.

Artikel 4 - Het aanbod
4.1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als de handelaar gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden onderdelen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de handelaar niet.
4.2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de staat van het onderdeel te weten ‘Nieuw’ of ‘Gebruikt’;
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de beschadigingcode en omschrijving van het onderdeel;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
Artikel 5 - Herroepingsrecht bij levering van onderdelen
5.1. Bij de aankoop van onderdelen heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen met uitzondering van elektronische onderdelen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de koper.
NB: Het foutief monteren van onderdelen kan lijden tot schade welke niet door Zelfsleutelen.com gecontroleerd kan worden na retourzending om die reden zijn deze uitgesloten van de mogelijkheid tot retour zenden.
5.2. Tijdens deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het onderdeel en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het onderdeel wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de onderdelen met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Zelfsleutelen.com retourneren, conform de door Zelfsleutelen.com verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5.3. Zelfsleutelen.com zal na retourzending van de producten het totaalbedrag van de bestelling minus de verzendkosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terug storten op het rekeningnummer van de koper.

Artikel 6 - Levering en uitvoering
6.1. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Zelfsleutelen.com kenbaar heeft gemaakt.
6.2. Indien levering van een besteld onderdeel onmogelijk blijkt te zijn, zal Zelfsleutelen.com het reeds betaalde bedrag door koper zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen terugstorten op rekening van de koper.
6.3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van betaling aan de koper bij Zelfsleutelen.com, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 - Betaling
7.1. Producten worden pas verzonden na betaling tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Tot die tijd zijn de onderdelen gereserveerd voor koper met een maximale duur van 14 dagen. Mocht om welke reden dan ook het onderdeel toch niet meer voorradig zijn dan is Zelfsleutelen.com hier nimmer aansprakelijk voor.

Artikel 8 - Overmacht
8.1. Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld of voor haar rekening komende omstandigheden.
8.2. Indien door een dergelijke overmacht of omstandigheden die de normale gang van zaken binnen Zelfsleutelen.com belemmeren (bijvoorbeeld brand, transport- of arbeidsmoeilijkheden) tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst uit te voeren, heeft Zelfsleutelen.com het recht om zonder enige aansprakelijkheid of schadevergoeding, ter haar keuze: - de uitvoering maximaal drie maanden op te schorten - de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst, door een schriftelijke mededeling te beëindigen.

Artikel 9 - Rechtskeuze en geschillen
9.1. Op de tussen koper en Zelfsleutelen.com gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
9.2. Geschillen tussen koper en Zelfsleutelen.com worden beslecht door de bevoegde rechtbank in het arrondissement van vestiging van Zelfsleutelen.com tenzij regels van dwingend recht anders bepalen. Partijen kunnen overeenkomen een geschil voor te leggen aan de Stichting Geschillencommissie te Den Haag.

Artikel 10 - Privacy
Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijk beschermt. Niets van deze website mag zonder toestemming van Zelfsleutelen.com worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden.
De consument van Zelfsleutelen.com geeft toestemming voor het  registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties. Zelfsleutelen.com maakt gebruik van uw gegevens voor eigen gebruik. Zelfsleutelen.com verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden!
 
BEDRIJFSGEGEVENS:
Zelfsleutelen.com
KvK NR: 30227933
BTW NR: NL19501452B01
ING Gemeente Utrecht
IBAN: NL93INGB0793606659